Open voor Werk

ondersteuning van ouders van verslaafden bij behoud (vrijwilligers)werk

Als werken door je verslaafde kind in de knel komt…

De verslaving van een gezinslid heeft vaak grote gevolgen voor het gezin als geheel. Maar al te gemakkelijk neemt men die problemen ook mee naar werk of vrijwilligerswerk. Aan verplichtingen die men in dat verband op zich heeft genomen, komt men niet meer toe. Voor ouders en verwanten ván komt in de periodes dat de verslaving van hun kind opspeelt het behoud van werk of vrijwilligerswerk dan ook vaak in het geding.

Met als invalshoek ‘Behoud van werk’ neemt de LSOVD deel aan het LPGGz-project ‘Open voor werk’ (gestart onder de naam ‘Sociale Activering en Toeleiding naar Werk’). ‘Open voor werk’ is een breed gedragen samenwerkingsproject gericht op succesvolle werktoeleiding of werkbehoud van en voor mensen met een psychosociale kwetsbaarheid, (ex)ggz-cliënten én hun naasten. Het gaat daarbij om alle vormen van betaald of onbetaald werk en dagbesteding. Het project richt zich actief op gemeenten, werkbemiddelaars en werkgevers.

Doen of juist niet doen

Ouders en verwanten ván komen ooit voor de vraag te staan of zij in hun (vrijwilligers)werk open moeten zijn over de verslaving van hun kind. Dat beeld is diffuus. Onderzoek van het IVO (2012) onder die doelgroep wijst uit dat de helft aangeeft dat zij daardoor geen problemen op het gebied van het werk heeft ervaren. Het werk is voor hen eerder een afleiding van het probleem. De andere helft geeft aan dat er wél problemen waren als gevolg van de verslavingsproblemen van hun kind of verwant, en een kwart daar weer van heeft (heel) veel problemen gehad om het eigen betaalde of onbetaalde werk te kunnen behouden (Laura van Duin en Elske Wits: ‘Evaluatie van de werkwijze en resultaten van het LSOVD-groepswerk‘, IVO Rotterdam, blz. 15).

Verwijzingen en tips

De vraag is daarmee of ouders en verwanten er wijs of juist niet wijs aan doen om op het werk tegenover chef, personeelszaken/HRM of ARBO-arts openheid van zaken te geven over de verslavingsproblemen van hun kind. Hieronder hebben we een lijstje opgenomen met overwegingen voor ouders en verwanten ván, alsmede tips voor werkgevers, ARBO- en bedrijfsartsen en instellingen voor verslavingszorg.

Meer weten? Lees het artikel van Guus Verhoef: ‘Behoud van werk voor ouders en verwanten van drugsverslaafden‘.

Publicatieplan ‘Open voor werk’

Om de voor de LSOVD-achterban en stakeholders relevante resultaten van het LPGGz-project ‘Open voor werk’ te communiceren, hebben we een publicatieplan opgesteld. Dat publicatieplan vindt u hier.

Als werken door je verslaafde kind in de knel komt – wat is de rol van de bedrijfsarts?

Stel, je werk valt je door je verslaafde kind zwaar. Wat kan en mag een bedrijfsarts doen met jouw psychische klachten? Mag hij je gevoelige informatie doorgeven aan je werkgever? En vindt hij dat je daarover op je werk open moet zijn, of juist niet? En wat is het verschil tussen een arbo-arts en een bedrijfsarts? Lees hier meer of bekijk de onderstaande brochure. (Deze is ook hier te downloaden).

Als je bezorgd bent over een collega…

Ouders en verwanten van drugsverslaafden vragen zich voortdurend af hoe open zij moeten zijn op hun werk over de verslavingsproblematiek van hun kind en wat die met hen doet. Vooral wanneer ze zonder wat te zeggen doorwerken, kan een depressie op de loer liggen… met mogelijk werkuitval als gevolg. Hoe kun je als collega signalen herkennen? Lees meer

Expertmeetings

Resultaten expertmeeting 2 juni 2012
Terugkoppeling expertmeeting 29 september 2012