Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Over de LSOVD

De LSOVD, de Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Drugsverslaafden, is een landelijke vrijwilligersorganisatie die zich sinds haar oprichting op 9 augustus 1983 al ruim 30 jaar actief inzet voor ouders en andere familieleden van drugsverslaafden. Doel is hun belangen te behartigen en de weerbaarheid te vergroten o.a. door middel van lotgenotencontact en daardoor ontstaat er meer kans op effect voor hun drugsverslaafde familieleden.
De LSOVD is als familieorganisatie één van de 20 lidorganisaties van het Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg (LPGGz). Samen met de andere lidorganisaties maken we o.a. gebruik van het scholingspakket, materiaal en deskundigheidsbevordering van het Fonds Patiëntenorganisaties, Gehandicaptenorganisaties en Ouderenbonden PGO.

Contactgegevens

ANBILimburghof 45
5709 CW Helmond
T 06-24318928
E lsovd@lsovd.nl
W www.lsovd.nl

De Stichting Ouders en Verwanten van Drugsgebruikers is door de belastingdienst aangemerkt als een ‘algemeen nut beogende instelling’ en heeft de ANBI-status. RSIN/fiscaal nummer: 8167.66.575

Doelstelling

De stichting heeft ten doel de belangen te behartigen van familieleden en verwanten van drugsverslaafden en hun weerbaarheid te vergroten in hun contact met de verslaafde. Hiermee wordt tevens getracht om indirect een positief effect te bewerkstelligen bij de situatie van de verslaafde van de verwanten. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door middel van lotgenoten contacten door 1) het vormen en begeleiden van gespreks- en werkgroepen en 2) het bieden van contactmogelijkheden door middel van telefoon en/of e-mail en 3) individuele gesprekken. De groepen vinden op dit moment alleen plaats in Zuid-Nederland, de andere onderdelen zijn landelijk. Voor het bieden van deze vormen van hulp worden mensen met ervaring in het omgaan met een verslaafde geschoold in digitale en/of telefonische hulpverlening of in het leiden van groepen van lotgenoten. Om dit te kunnen realiseren is een vermogensopbouw noodzakelijk.

Beleidsplan

De inkomsten van de stichting worden verkregen uit de bijdragen van de deelnemers aan de gespreksgroepen en donaties van anderen, die de organisatie een warm hart toedragen. De LSOVD ontvangt geen subsidies van (locale) overheden. De verkregen gelden worden besteed aan voorlichting over hulp die mogelijk is voor verwanten en familieleden van drugsverslaafden en aan de scholing van de gespreksgroepleiders en de digitale en telefonische hulpverleners.
Om inzicht te geven in de concrete doelstellingen van de stichting heeft het bestuur een beleidsplan opgesteld. De strategie van de stichting, het beleid en de uit te voeren activiteiten komen daarin aan de orde. Klik hier voor beleidsplan 2015

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf leden. Eén daarvan heeft geen verslaafd familielid en/of verwant.

Bestuursleden:

Voorzitter: vacant
Secretaris: mevrouw C. Gelo
Penningmeester: de heer M v.d.  Berg
Gewoon lid: de heer T. Verhallen
Gewoon lid: vacant

Beloningsbeleid

Noch de bestuursleden noch andere actieven binnen de stichting ontvangen een vergoeding voor de verrichte werkzaamheden voor de stichting. Alle opbrengsten komen ten goede aan de doelstelling van de stichting.

Activiteiten

Klik hier voor het meest recente jaarverslag. Klik hier voor LSOVD Jaarverslag 2015

Financiële verantwoording

De LSOVD ontvangt geen subsidies, en wordt gefinancierd door een bijdrage van de deelnemers en donaties van anderen, die de organisatie een warm hart toedragen.

Klik hier voor het meest recente financieel jaarverslag 2015 begroting 2016